Cover photo for Mao Her's Obituary
Mao Her Profile Photo
1957 Mao Her 2024

Mao Her

June 1, 1957 — May 18, 2024

Kansas City, Kansas

Mog Hawj (Nam Vaam Lwm Vaaj) yug lub 6/1/1957 nyob rua lub zog Roob Zawg, Moospheeb, xeev Vientian, tebchaws Lostsuas.Nwg Txiv hu ua Nyaj Kuam Hawj, nwg Nam hu ua Plab Thoj. Mog Hawj muaj 1 tug nug hu ua Num Xub Hawj (Taag sim neej). 

Muaj 2 tug vivncaug xwsle Maim Hawj, Kawm Hawj. (Taag sim neej)Mog Hawj yog ib tug ntxhais kws has tsi tau lug txij thaus nruab thab yug lug lawm , txawm le ntawd los nwg yog ib tug ntxhais kws ntse huv lub sab hab nquag rua kev ua noj ua haus ua laj ua teb. Nyob rua xyoo 1969 Vaam Lwm Vaaj txhaj tau tuaj yuav Mog Hawj lug ua nwg tug quaspuj, Vaam Lwm Vaaj kuj yog ib tug tub kws has tsi tau lug ib yaam le nwg hab. ob tug txhaj tau lug sis sau ua neej nyob uake muaj 4 tug mivnyuas xwsle: Khu Vaaj, Vaab Vaaj, Tshaus Vaaj, Maim Vaaj. Tabsis txuj moo tsi zoo, Mog Hawj hab Vaam Lwm Vaaj cov mivnyuas tau taag sim neej huv tuabsi rua thaus yau yau lawm.

Xyoo 1987 Vaam Lwm Vaaj txhaj tau coj Mog Hawj ob tug tau nrug ib tug tub hu ua Txoov Tuam Vaaj tsiv hlaa tebchaws Lostsuas tuaj rua Thaibteb. Ob tug tau lug nyob rua huv lub yeej thojnam tawg rog zog Vibnais. Xyoo 1988. Numtswv txhaj muab ob tug xaa moog nyob rua lub yeej thojnam tawg rog xoom Chiengkhom, Phayau. Tom qaab ntawd xyoo 1989 Nam Npuag Tooj Yaaj kws yog Vaam Lwm Vaaj tug muam txhaj tau ua ntawv lug tog Vaam Lwm Vaaj hab Mog Hawj ob tug tuaj rua tebchaws Mekas. Ob tug tau tuaj nyob rua huv Fresno, CA tau 4 xyoo. Lug txug rua xyoo 1993Vaam Lwm Vaaj hab Mog Hawj ob tug txhaj tau rhais chaw moog lawv tej kwvtij nyob uake rua St,paul, MN. Lug txug rua xyoo 2001 Npuag Tooj Yaaj txhaj tau moog tog Vaam Lwm Vaaj hab Mog Hawj ob tug lug nyob rua huv Kansas City, KS ntawm nuav.

Txawm yog Mog Hawj yog ib tug Namtsev kws has tsi tau lug, nwg tsuas yog siv nwg ob txhais teg lug ua kev txuas lug nrug tej tuabneeg txhua tug xwb. Txawm yog nwg has tsi tau lug los huv nwg lub sab yeej ntse ntsuav hab nwg paub has tas muaj Vaajtswv tug kws tsim txhua tsaav yaam, muaj ib nub nwg yuav tau moog nrug Vaajtswv nyob sau ntuj ceebtsheej. Nwg txhaj le txavtxim sab lug ntseeg Vaajtswv hab zwm ua tswvcuab rua huv pawg ntseegFirst Hmong C&MA Church Of Olathe, KS. Nwg yeej naj nub tuaj nrug pawg ntseeg pehawm Vaajtswv ua ntu zug, lug txug rua thaus nwg muaj mob hab tuaj tsi taug lawm xwb.

Lug txug rua thaum lub 5/18/2024 nwg txhaj tau taag simneej hab moog nrug Vaajtswv nyob lawm.

Services:Saturday, June 22, 2024Olathe Christian Church

Session 1: 10:00 AM~ 12:00 PMFamily time 2:30 PM ~ 3:30 PMSession 2: 4:00 PM ~ 6:00 PM

Monday, June 24, 2024Maple Hill Cemetery10:00 AM

To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Mao Her, please visit our flower store.

Service Schedule

Past Services

Funeral Service

Saturday, June 22, 2024

10:00am - 6:00 pm (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Graveside Service

Monday, June 24, 2024

10:00 - 11:00 am (Central time)

Enter your phone number above to have directions sent via text. Standard text messaging rates apply.

Guestbook

Photo Gallery

Visits: 15

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree