Cover photo for Walue Vang's Obituary
Walue Vang Profile Photo
Walue Vang

Walue Vang

d. January 5, 2023

Kansas City

 

Vaam Lwm Vaaj, nwg yog ib tug kws yug lug tsi zoo le luas tej, xwsle txij thaum nruab thab yug lug nwg yeej has tsi tau lug. Nwg yug nyob rua nub tim 2, lub 5 hli, xyoo 1952, tebchaws Lostsuas, lub zog Pajloos, nroog Vangvieng, xeev Vientian. Nwg Txiv hu ua Npuag Leej Vaaj, nwg Nam hu ua Txab Hawj. Nwg muaj 3 tug kwv hab 4 tug muam xwsle: 1. Teev Vaaj (Taag simneej) 2. Ntaaj Neeb Vaaj (Taag simneej) 3. Ntxoov Pheej Vaaj (Ntsuab Yig Vaaj). Cov muam xwsle: 1. Zaag Vaaj (Nam Suav Pov Xyooj) (Taag simneej) 2. Mai Vaaj (Taag simneej) 3. Yiv Vaaj (Taag simneej), Lug Vaaj (Nam Npuag Tooj Yaaj)
 
Nyob rua xyoo 1969 Vaam Lwm Vaaj tau ntsib hab yuav Mog Hawj lug ua nwg tug quaspuj. Ob tug lug sis sau ua neej hab muaj 4 tug ntxhais xwsle: 1. Khu Vaaj 2. Vaab Vaaj 3. Tshaus Vaaj 4. Maim Vaaj, tab sis txuj moo tsi muaj Vaam Lwm Vaaj ob tug 4 tug mivnyuas tau taag simneej huv tuabsi thaus tseem yau yau rua tebchaws Lostsuas lawm.
 
Txawm yog Vaam Lwm Vaaj, yug lug yog ib tug tuabneeg has tsi tau lug los nwg yog ib tug tuabneeg ntse hab muaj peevxwm, tsi has kev ua noj ua haus, ua laj ua teb, ua qoob ua loo. Nwg yog ib tug tuabneeg nquag hab ua tau txhua yaam, tsi has luaj teb, ntuv ntoo, tua tsaj, yos haav zoov, keej cuab ntseg, ntaus ntseg hab muaj peevxwm kawg nkaus le, txawm yog haav dlej yuav luj npaum le caag los nwg yeej tsi txhawj ib qho hlo le. Tsi taag le ntawd xwb tej txiv maab txiv ntoo yuav nyob sab npaum twg los nwg yeej nce moog dle tau lug rua suavdlawg noj. Nwg yog ib tug keej ua vaaj ua tsev, ua rooj ua tog, hab vaab hab kawm hab ua txhua yaam paab rua nwg tsev tuabneeg. Nwg tsev tuabneeg tog ntsoov nwg ob txhais teg rua txuj kev ua noj ua haus hab ua dlej ua num xwb.
 
Tom qaab nuav tsi ntev nwg tau moog ua ib tug tub rog, nwg yog ib tug tub rog tshaj lij hab muaj peevxwm kawg nkaus le. Nwg yog tug tua raab phom npes pobtsawb ncaaj tshaaj plawg lwm tug huv tuabsi, ua rua tom qaab nuav tsi ntev nwg ob saab qhov ntsej txhaj tsi nov lug lug txug rua naj nub nwg nuav.
 
Tom qaab nuav lub tebchaws tau poob moog, Vaam Lwm Vaaj ob tug txhaj le tau nrug ib tug tub hu ua Txoov Tuam Vaaj hlaa lub tebchaws Nplog tuaj rua Thaibteb xyoo 1987. Ob tug tuaj poob rua lub yeej thoj nam tawg rog Ban Vibnais. Xyoo 1988 ob tug tau raug xaa moog nyob rua lub yeej thojnam tawg rog Xiengkhom, Phayao. Xyoo 1989 ob tug txhaj tau tuaj rua lub tebchaw Mekas ntawm nuav. Ob tug tau tuaj nyob rua Fresno, CA tau 4 xyoo.
 
Xyoo 1993 ob tug tau rhais chaw moog nyob rua St. Paul, MN lug txug rua xyoo 2001 peb tau moog tog ob tug lug nyob Kansas City, KS ntawm nuav. Vaam Lwm Vaaj, txawm yog nwg yug lug has tsi tau lug xwsle luas tej los nwg yeej paub has tas muaj Vaajtswv ntuj, hab nwg paub has tas muaj ib tug kws yog Tswv Yexus tau nqeg lug tuag theej tuabneeg nplajteb lub txhoj. Yog leejtwg ntseeg Tswv Yexus yuav tau txujsa nyob huv Vaajtswv lub tebchaws. Vaam Lwm Vaaj txhaj txav txim sab coj nwg tug quaspuj ob tug lug ntseeg Tswv Yexus. Ob tug tau lug nyob rua huv Kansas City, KS ntawm nuav tau 22 xyoo hab ua tswvcuab rua huv pawgntseeg First Hmong CM&A Church, Olathe, KS. Vaam Lwm Vaaj, nwg yeej paub has tas muaj Vaajtswv ua tug naj nub paab hab cawm nwg txhua nub txhua mo. Nwg nquag tuaj pehawm Vaajtswv tsi tseg tsi tu, lug txug thaum kws nwg muaj mob hab tuaj tsi taug lawm xwb.
 
Lug txug rua nub tim 5, lub 1 hli,xyoo 2023 nuav, nwg tau taag sim neej hab moog nrug Vaajtswv nyob lawm. Vaam Lwm tau tseg nwg tug txwjnkaum nyob rua tom qaab nrug rua cov tub kwv tij coob tug. Vaam Lwm Vaaj le keeb kwm tau lug xaus le nuav. Thov Vaajtswv foom koob moov rua ib tsoom kwvtij neejtsaa phooj ywg txhua tug kuas ntsib kev noj qaab nyob zoo. Uatsaug ntau.
To order memorial trees or send flowers to the family in memory of Walue Vang, please visit our flower store.

Guestbook

Photo Gallery

Visits: 5

This site is protected by reCAPTCHA and the
Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Service map data © OpenStreetMap contributors

Send Flowers

Send Flowers

Plant A Tree

Plant A Tree